Hướng dẫn cài đặt GlusterFS

Một hệ thống lưu trữ có tính sẵn sàng cao (High-Availability) là một hệ thống đảm bảo khi một thành phần trong hệ thống gặp lỗi thì hệ thống vẫn có thể phục vụ. Mỗi một máy chủ lưu trữ sẽ được nhân bản từ một máy chủ lưu trữ khác và các tệp tin được tự động nhân đôi giữa các máy chủ, việc này sẽ giúp cho khi một máy chủ gặp vến đề thì vẫn còn một máy chủ nữa tiếp tục hoạt động đảm bảo cho hệ thống không bị dán đoạn và luôn luôn sẵn sàng phục vụ. Từ các máy trạm có thể truy cập đến các tệp tin như trên các thư mục cục bộ. Ở bài viết trước, làng công nghệ đã giới thiệu đến các bạn một hệ thống quản lý tệp tin phân tán là GlusterFS. Bài này làng công nghệ xin phép giới thiệu đến các bạn hướng dẫn cài đặt, cấu hình và sử dụng một hệ thống quản lý tệp tin phân tán GlusterFS.

Bước 1: Chuẩn bị môi trường.

Trong bài viết này chúng tôi chuẩn bị môi trường cài đặt gồm 2 máy chủ cài đặt gluster-server và 1 máy chủ cài đặt gluster-client chi tiết như sau:

server1.langcongnghe.com: IP address 192.168.0.100 (server)
server2.langcongnghe.com: IP address 192.168.0.101 (server)
client1.langcongnghe.com: IP address 192.168.0.102 (client)

Các máy đều cài hệ điều hành Centos 7 bản 64bit

Chúng ta thực hiện thay đổi tên máy thay cho IP để dễ nhớ bằng cách sửa file hosts tại vị trí /etc/hosts

vi /etc/hosts

Sửa nội dung như sau:

[...]
192.168.0.100 server1.langcongnghe.com #server1
192.168.0.101 server2.langcongnghe.com #server2
192.168.0.102 client1.langcongnghe.com #client1

Các bạn toàn bộ các gói cần thiết để cài đặt glusterfs ở đây nhé.

Bước 2: Cài đặt Gluster-Server

#unzip glusterfs.zip
#cd glusterfs
#yum -y localinstall *.rpm

Đợi hệ thống tự cài đặt sau đó bắt đầu bật Gluster service lên

#systemctl enable glusterd
#systemctl start glusterd

Tiếp theo gõ lệnh này để kiểm tra

#glusterfsd --version

Kết quả như này là được:

glusterfs 4.1.3
Repository revision: git://git.gluster.org/glusterfs.git
Copyright (c) 2006-2016 Red Hat, Inc. <https://www.gluster.org/>
GlusterFS comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
It is licensed to you under your choice of the GNU Lesser
General Public License, version 3 or any later version (LGPLv3
or later), or the GNU General Public License, version 2 (GPLv2),
in all cases as published by the Free Software Foundation.

Bước 3: Cấu hình Gluster-Server

Mở firewall trên server server1.langcongnghe.com

#-A INPUT -s 192.168.0.101/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp -m multiport --dports 111,24007:24010,49152:49153,38465:38467 -m comment --comment "Khai bao GlusterFS" -j ACCEPT
#-A INPUT -s 192.168.0.102/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp -m multiport --dports 111,24007:24010,49152:49153,38465:38467 -m comment --comment "Khai bao GlusterFS" -j ACCEPT

Mở firewall trên server server2.langcongnghe.com

#-A INPUT -s 192.168.0.100/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp -m multiport --dports 111,24007:24010,49152:49153,38465:38467 -m comment --comment "Khai bao GlusterFS" -j ACCEPT
#-A INPUT -s 192.168.0.102/32 -p tcp -m state --state NEW -m tcp -m multiport --dports 111,24007:24010,49152:49153,38465:38467 -m comment --comment "Khai bao GlusterFS" -j ACCEPT

Trên server1.langcongnghe.com chạy lệnh

# gluster peer probe server2.langcongnghe.com

(Chú ý: có thể chạy lênh gluster peer probe trên một trong các server mà không cần phải chạy lại trên server còn lại vì hệ thống đã đồng bộ cấu hình)

Kết quả như này là được.

peer probe: success

Kiểm tra pool của gluster dùng lệnh này

gluster peer status

Kết quả

[root@server1 ~]# gluster peer status
Number of Peers: 1
Hostname: server2.langcongnghe.com
Uuid: ca9e3d30-3667-4e8f-a91c-4e65562c5fdd
State: Peer in Cluster (Connected)

Bây giờ thì ta tạo một volume để test nào.

[root@server1 ~]# gluster volume create testvol replica 2 transport tcp server1.langcongnghe.com:/data server2.langcongnghe.com:/data force
volume create: testvol: success: please start the volume to access data
[root@server1 ~]#

Xong rồi thì bật testvol lên thôi.

[root@server1 ~]# gluster volume start testvol
volume start: testvol: success
[root@server1 ~]#

Vậy là cở bản việc cấu hình Gluster-Server đã xong.

Có một số tips sau để bạn sử dụng nhé

#Kiểm tra thông tin volume

gluster volume info

#Cấp quyền truy cập theo ip

gluster volume set testvol auth.allow 192.168.1.102

Bước 4: Cài đặt Gluster-Client

Cài đặt gói client

yum -y localinstall glusterfs-fuse-4.1.3-1.el7.x86_64.rpm

Tạo thư mục để mount vào hệ điều hành

mkdir /mnt/glusterfs

Thực hiện mount vào hệ điều hành

mount.glusterfs server1.langcongnghe.com:/testvol /mnt/glusterfs

(Lưu ý: ở bước này bạn có thể trở vào server1 hoặc server2 đều được)

Kiểm tra

[root@server1 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg-lv_root 18G 3.6G 13G 22% /
devtmpfs 481M 0 481M 0% /dev
tmpfs 492M 0 492M 0% /dev/shm
tmpfs 492M 14M 479M 3% /run
tmpfs 492M 0 492M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1 477M 201M 247M 45% /boot
node1.langcongnghe.com:/datavol 18G 3.8G 13G 23% /mnt/glusterfs
tmpfs 99M 0 99M 0% /run/user/0

Bước 5: Kiểm tra kết quả

Trên máy Client tạo thư mục test trong mục /mnt/glusterfs

Kiểm tra tại server1.langcongnghe.com:/data và server2.langcongnghe.com:/data nếu thấy có thư mục test là thành công.

About the author

Trả lời