Remove /home partition and merge to / Centos 7 LVM Volume

Khi cài đặt OS mình để hệ thống tự động chia ổ cứng nên không để ý là nó chia làm đôi, trong khi đó mình chỉ muốn gom lại vào một phân vùng để dễ cấu hình. Mình đã khắc phục bằng cách thực hiện các bước sau:

1. Backup /home

mkdir /temp
cp -a /home /temp

2. Unmount /home
umount -fl /home

3. Xem dung lượng của LVM Volume
lvs

4. Remove home volume
lvremove /dev/centos/home

5. Extend root volume
lvextend -L+45G /dev/centos/root

Chú ý: +45G là dung lượng của phân vùng /home đã xóa ở bước trên, và cần cấp bù cho mục /
6. Resize phân vùng để nó nhận dung lượng mới add vào
xfs_growfs /dev/mapper/centos-root

7. Copy /home đã backup về đúng chỗ
cp -a /temp/home /

8. Xóa dòng trong fstab của /home để tránh khởi động lại lỗi server
vi /etc/fstab

Tìm đến dòng /dev/mapper/centos-home /home xfs defaults 0 0 xóa đi hoặc comment vào đầu dòng bằng ký tự #
9. Giúp systemd nhận ra những thay đổi
dracut --regenerate-all --force

10. Reboot lại server
reboot now

About the author

Trả lời