Mở rộng dung lượng ổ đĩa trong centos 7

Bài này mình giới thiệu từng bước cách mở rộng một ổ đĩa có sẵn trong centos 7. Đầu tiên mình chuẩn bị một máy ảo đã cấu hình 8GB hdd, mình cần tăng dung lượng hdd lên 20GB. Máy ảo sau khi cài đặt xong thì có 2 phân vùng:

 • Sda1 dùng để chứa phần khởi động của Linux
 • Sda2 thì chứa các phân vùng logical (LVM) của Linux

Không gian lưu trữ trên máy thử nghiệm được bố trí như sau

[root@vcd-c1-s1 ~]# df -h
 Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
 devtmpfs         3.9G   0 3.9G  0% /dev
 tmpfs          3.9G   0 3.9G  0% /dev/shm
 tmpfs          3.9G 8.8M 3.9G  1% /run
 tmpfs          3.9G   0 3.9G  0% /sys/fs/cgroup
 /dev/mapper/centos-root 6.2G 1.9G 4.4G 31% /
 /dev/sda1        1014M 179M 836M 18% /boot
 tmpfs          783M   0 783M  0% /run/user/0

Chúng ta cần làm những bước cơ bản như sau

1 – Kiểm tra và hiển thị các phân vùng hiện tại

fdisk /dev/sda
Command (m for help): p

2 – Xóa phân vùng sda2

Command (m for help): d
Partition number (1-4): 2

3 – Tạo phân vùng LVM mới đã bao gồm phần dung lượng tăng thêm

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extended
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2): 2

Hệ thống sẽ hỏi bạn phải nhập các sector cho phân vùng mới, bạn cứ nhập giá trị mặc định mà hệ thống đưa ra là được

4 – Đặt kiểu của phân vùng mới tạo là 8e

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2): 2
Hex code (type L to list all codes): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'

5 – Kiểm tra lại một lần nữa

Command (m for help): p


Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource busy.
The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
Syncing disks.

6 – Khởi động lại máy ảo (VM)

reboot now

7 – Thay đổi dung lượng của Physical volume cho khớp với dung lượng của phân vùng sda2

pvresize /dev/sda2

 Physical volume "/dev/sda2" changed
 1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized

8 – Thay đổi dung lượng của Logical volume cho khớp với dung lượng của phân vùng sda2

lvresize /dev/mapper/centos-root /dev/sda2
  Size of logical volume centos/root changed from <6.20 GiB (1586 extents) to <18.20 GiB (4658 extents).
  Logical volume centos/root successfully resized

9 – Cuối cùng là thay đổi dung lượng của tệp hệ thống

xfs_growfs /dev/centos/root
meta-data=/dev/mapper/centos-root isize=512 agcount=4, agsize=406016 blks
     =   sectsz=512 attr=2, projid32bit=1
     =   crc=1    finobt=0 spinodes=0
data   =   bsize=4096 blocks=1624064, imaxpct=25
     =   sunit=0   swidth=0 blks
naming  =version 2    bsize=4096  blocks=2560, version=2
     =        sectsz=512  sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime =none      extsz=4096  blocks=0, rtextents=0
data blocks changed from 1624064 to 4769792

Xong rồi! kiểm tra kết quả thôi

df -h
 Filesystem        Size Used Avail Use% Mounted on
 devtmpfs         3.9G   0 3.9G  0% /dev
 tmpfs          3.9G   0 3.9G  0% /dev/shm
 tmpfs          3.9G 8.8M 3.9G  1% /run
 tmpfs          3.9G   0 3.9G  0% /sys/fs/cgroup
 /dev/mapper/centos-root  19G 1.9G  17G 11% /
 /dev/sda1        1014M 179M 836M 18% /boot
 tmpfs          783M   0 783M  0% /run/user/0

About the author

Trả lời