Dấu hiệu nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong tiếng Anh

Nhận biết danh từ, tính từ, trạng từ, động từ trong Tiếng Anh

1. Tính từ (ADJECTIVE)

Tính từ thường kết thúc bằng các đuôi sau: -ant, -ent, -ly, -ed. -ing, -ful, -less, -ate, -ive, -ish, -ous, …

1.1. Vị trí của tính từ trong câu:

 • Adj + N (Trước danh từ): beautiful girl, lovely house…
 • Tobe + adj (Sau TO BE): I am fat, She is intelligent, You are friendly…
 • Linking verbs + adj (Sau động từ chỉ cảm xúc): feel, look, become, get, turn, seem, sound, hear…(She feels tired)
 • Sau các đại từ bất định: something, someone, anything, anyone……..(Is there anything new?/ I’ll tell you something interesting)
 • Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj…: Let’s keep our school clean.

1.2. Dấu hiệu nhận biết tính từ:
Thường có hậu tố (đuôi) là:

 • ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
 • ive: active, attractive ,impressive……..
 • able: comfortable, miserable…
 • ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…
 • cult: difficult…
 • ish: selfish, childish…
 • ed: bored, interested, excited…
 • y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…
 • al: national, cultural…

1.3. Collocations (Mở rộng)

Adj + Prep:

AdjPrepMeaning
PreferabletoPhù hợp
RelatedtoCó liên quan
SuperiortoVượt trội, tốt hơn
CapableofCó thể
AwareofCó nhận thức về
Suspociousof Có nghi ngờ về
HopefulofHy vọng
ContentwithHài lòng với
ImpressedwithẤn tượng về
PopularwithPhổ biến về
(Dis)satisfiedwith(ko) hài lòng với
LiableforChịu trách nhiệm về
ResponsibleforChịu trách nhiệm về
PerferforHoàn hảo
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligiblefor + NĐủu điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto_VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để làm gì
ConcernedaboutQuan tâm về
ExcitedaboutHứng thú về
InterestedinHứng thú về

Adj + N:

AdjNounsMeaning
AnnualleaveNghỉ phép hằng năm
AnnualturnoverDoanh thu hằng năm
Temporarystaff/workerNhân viên thời vụ
TemporaryreplacementSự thay thế tạm thời
TemporaryworkCông việc tạm thời
SubstantialIncreaseSự tăng lên đáng kể
SubstantialrenovationSự cải tiến/nâng cấp đáng kể

2. Danh từ (NOUN)
2.1. Vị trí của danh từ trong câu:

 • Sau To be: I am a student.
 • Sau tính từ: nice school…
 • Đầu câu làm chủ ngữ.
 • Sau: a/an, the, this, that, these, those…
 • Sau tính từ sở hữu: my, your, his, her, their…
 • Sau: many, a lot of/ lots of , plenty of…
 • The +(adj) N …of + (adj) N…

2.2. Dấu hiệu nhận biết danh từ
Danh từ thường có hậu tố là:

 • tion: nation,education,instruction………
 • sion: question, television ,impression, passion……..
 • ment: pavement, movement, environment….
 • ce: difference, independence, peace………..
 • ness: kindness, friendliness……
 • y: beauty, democracy(nền dân chủ), army…
 • er/or: động từ+ er/or thành danh từ chỉ người: worker, driver, swimmer, runner, player, visitor,…

2.3. Chú ý một số Tính từ có chung danh từ
Adj/Adv

 • Heavy, light: weight
 • Wide, narrow: width
 • Deep, shallow: depth
 • Long, short: length
 • Old, age
 • Tall, high: height
 • Big,small: size

3. Động từ (VERB)

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ được chia thành:

3.1. Động từ To be
Động từ tobe gồm có be, is, are, was, were, will be, has been, have been, being…

 • Tobe + N (I am a sudent)
 • Tobe + V_ing (We are studying English)
 • Tobe + V(P2) (English is studied by us)
 • Tobe + Adj (She is goregeous)
 • Tobe + Prep + N (The building is under construction)

3.2. Modal verbs

 • Can/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)
 • Should (Nên) + V(bare)
 • Must/ Have to (Phải) + V(bare)
 • Will/ Would (sẽ) + V(bare)

3.3. Action verbs

 • Review/check/inspect/examine the documents/the plan/the terms of contract: kiểm tra tài liệu/kế hoạch/điều khoản hợp đồng.
 • Reserve the right to_V: có quyền làm gì
 • Attract visitors/customers…: thu hút khách du lịch, khách hàng
 • Introduce/launch new products/services: giới thiệu/tung ra sản phẩm/dịch vụ mới.
 • Represent the company/the organisation/the group: đại diện cho công ty/tổ chức/nhóm
 • Sign a contract: ký hợp đồng
 • Renew a contract: gia hạn hợp đồng
 • Confirm the reservation: xác nhận lại việc đặt chỗ
 • Retain the receipts: giữ lại hoá đơn
 • Submit s.t TO s.o: nộp cái gì cho ai
 • Attribute s.t to s.o: cho rằng cái gì là nhờ vào ai. Ex: the company attributes its success to the dedicated
 • employees (Công ty này cho rằng sự thành công của mình là nhờ vào những nhân viên tận tụy)

3.4. Linking verbs
Một số linking verbs:

 • Look: trông
 • Seem: dường như
 • Feel: cảm thấy
 • Become = get: trở nên
 • Appear: dường như
 • Taste, smell, stay = remain (giữ),…
 • Note: Lining verbs + Adj. Ex: She looks goregeous.

4. Trạng từ (ADVERB)

4.1. Dấu hiệu nhận biết trạng từ
Trạng từ chỉ thể cách (adverbs of manner): adj+’ly’ adv. Ngoại lệ:

 • Từ có đuôi _ly nhưng là tính từ như daily, friendly, weekly, monthely, yearly, quarterly (hàng quý),…
 • Từ không có đuôi _ly nhưng là trạng từ như fast, hard, late, near,…

4.2. Vị trí của trạng từ trong câu:

 • V + adv. Ex: We study hard
 • Adv + V. Ex: I really like you
 • Adv + adv. Ex: We work with our team very well
 • Adv + adj. Ex: I am very responsible
 • Adv, S-V. Ex: Luckily, we won the lottery.

About the author